Millaisin konkreettisin keinoin kokoomus pyrkii lisäämään työllisyyttä?

Millaisin keinoin kokoomus aikoo vähentää työttömyyttä?

increase employmenKokoomuksen mielestä on erityisen tärkeää luoda Suomeen uusia työpaikkoja, koska puolue on sitä mieltä, että ainoat keinot nostaa Suomen taloudellinen tilanne noususuuntaan ovat työnteko sekä yrittäjyys. Linjauksensa mukaan kokoomus on sitä mieltä, että Suomen työmarkkinoita tulee uudistaa, jotta maahamme saataisiin uusia työpaikkoja. Tällä hetkellä työn kysyntä ei kohtaa työn tarjontaa optimaalisella tavalla ja tähän tilanteeseen pitäisikin kiinnittää kokoomuksen mukaan erityistä huomiota. Tämän lisäksi palkan pitäisi kokoomuksen linjauksen mukaan muodostua kilpailukykyä vahvistavalla tavalla. Teollisuuden kilpailukykyyn pitäisi kokoomuksen mukaan kiinnittää erityistä huomiota – erityisen tärkeää tämä on vientisektorin osalta. Puolue peräänkuuluttaa sellaisten toimien lisäämistä, jotka kannustavat yrittäjyyteen sekä uuden liiketoiminnan aloittamiseen. Myös talouskasvuun johtaviin toimii tulee kokoomuksen mielestä antaa kannustusta. Byrokratiaa ja sääntelyä pyritään purkamaan ja kilpailua puolestaan lisäämään. Finanssi- ja veropolitiikasta pyritään luomaan nykyistä vakaampaa ja ennustettavampaa.

Työnteon on oltava aina kannattavaa

Suomessa puhutaan usein kannustinloukuista ja kokoomus onkin kiinnittänyt huomiota siihen, että työmarkkinoille osallistumisen tulisi olla taloudellisesti kannattavampaa kuin nykyisin. Joissakin tapauksissa nykytilanteessa ei ole taloudellisesti kannattavaa ottaa vastaan tarjottua työtä ja tähän tilanteeseen pitäisi kokoomuksen mukaan saada aikaan muutos. Yrittäjyyden merkitys sekä yrittäjyyteen kannustaminen korostuvat kokoomuksen linjauksissa.

Nykyinen palkkaneuvottelumalli vaatii kokoomuksen mielestä uudistamista, jotta maamme kilpailukyky saataisiin palautettua aiemmalle tasolleen. Myös teollisuuden kilpailukyky sekä toimintaedellytykset nähdään merkittävänä tekijänä Suomen taloudellisen tilanteen parantamisessa ja työllisyyden lisäämisessä. Tähän pyritään esimerkiksi vauhdittamalla suurten teollisuuden alan projektien luvitusmenettelyä sekä siirtämällä joitakin lupa-asioita ilmoitusmenettelyn piiriin. Luvitusprosessien osalta kokoomus kannattaa käsittelyaikatakuun käyttöönottoa.

Koeaikojen ja määräaikaisuuden perusteiden tarkistaminen voisivat kokoomuksen mielestä vähentää työllistämisen esteitä ja auttaa erityisesti ikääntyneitä ja pitkäaikaistyöttömiä löytämään itselleen työtä. Työperusteinen maahanmuutto nähdään kokoomuksessa myönteisenä asiana, jota tulisi helpottaa ja lisätä. Nuorten osalta kokoomus ehdottaa koulutustyösuhteita, jotka olisivat työsuhdevelvoitteiden osalta työnantajalle helpommin noudatettavia kuin nykyisen oppisopimusjärjestelmän piirissä. Tällainen koulutustyösuhde tarjoaisi nuorelle sekä oppimissisältöä että työsisältöä. Eläkeuudistus, perhepolitiikkaan liittyvät uudistukset, naisten asema työmarkkinoilla sekä tasa-arvo työelämässä ovat haasteita, joihin kokoomus aikoo pureutua edellä mainittujen haasteiden lisäksi.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website