Miten kokoomus pyrkii tukemaan koulutusta?

Sivistys ja koulutus ovat Suomen valttikortteja

support educationSuomalaista korkeatasoista koulutusta sekä korkeaa sivistystasoa voidaan pitää Suomen valttikortteina, joiden avulla sillä on mahdollista menestyä. Nämä valttikortit olisi nyt vain saatava uuteen noususuuntaan. Koulutukseen tulisikin panostaa jo varhaiskasvatuksesta alkaen. Elinikäisen oppimisen korostaminen on erityisen tärkeää alati muuttuvassa yhteiskunnassamme. Koulutukseen ei kokoomuksen linjauksen mukaan haluta kohdistaa leikkauksia, vaan pikemminkin koulutukseen pitäisi kokoomuksen mielestä investoida jopa aikaisempaa enemmän.

Jokaisella lapsella tulee olla oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhemmilla tulee olla mahdollisuus yhdistää perhe ja työ

Varhaiskasvatuksen osalta kokoomus pitää tärkeänä sitä, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Tämän lisäksi on tärkeää huomioida se, että perheillä on erilaisia tarpeita, jotka liittyvät esimerkiksi perheen ja työn yhteensovittamiseen mielekkäällä tavalla. Päivähoitoa tulisikin järjestää joustavalla tavalla sekä vuorohoitoa tarjoten.

Oppimisympäristöjen, oppimateriaalien sekä opettajakoulutuksen tulee vastata nykyajan tarpeita

Oppimisympäristöjen modernisoiminen vastaamaan nykyajan tarpeita on kokoomuksen mielestä erityisen tärkeää, jotta Suomi pysyy koulutuksen kärkimaiden joukossa – esimerkiksi digitaalisten oppimateriaalien käyttöönotossa voitaisiin kokoomuksen mielestä olla Suomessa rohkeampia. Myöskin opettajien koulutusta pitäisi kehittää ja tätä varten tulisi laatia oma kehittämisohjelma. Mahdollisuuksien tasa-arvo sekä kaikkien lasten yhdenvertaisuus ovat perusopetuksen kulmakiviä.

Lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Lukiokoulutusta tulee kehittää siten, että se vastaisi tulevaisuudessa vaadittavia osaamistarpeita. Tämän lisäksi yleissivistyksen vahvistaminen nähdään kokoomuksessa tärkeänä lukiokoulutuksen kehittämiskohteena. Työn kautta oppiminen on kokoomuksen mielestä ensiarvoisen tärkeää ammatillisessa koulutuksessa ja mahdollisuuksia tällaiseen oppimiseen pitäisikin puolueen näkemyksen mukaan lisätä – kokoomus ehdottaa jopa erityisen koulutussopimusmallin käyttöönottoa.

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen

Toisen asteen koulutusrakenne vaatii kokoomuksen mukaan tiivistämistä. Samalla on kuitenkin huomioitava, että toisen asteen koulutusta ylläpitävä järjestäjäverkko on mahdollisimman monipuolista ja yrittäjäneutraalia. Myös koulutuksen kattavuudesta on huolehdittava alueellisella tasolla.

Innovaatiouudistus

Kokoomus korostaa innovaatiouudistuksen merkitystä. Uudistuksen tavoitteena on tutkimuksen laadun parantaminen sekä yliopisto-opetuksen kehittäminen. Samalla pyritään lisäämään suomalaisten yliopistojen kansainvälistä toimintaa. Innovatiivisuuteen tulee kannustaa ja mahdollisuuksia uudenlaisen yritystoiminnan luomiseen tulee parantaa. Kokoomus ehdottaa, että lapset alkaisivat opiskella vieraita kieliä jo varhaiskasvatuksen aikana.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website